INSCRIPCIÓ CASAL BILINGÜE D’ ESTIU

Robin School Summer Camp

Dades del nen/a

Té alguna al·lèrgia?______________ Pren alguna medicació especial?__________________________________ Altres observacions: __________ Adjunteu si us plau una fotocòpìa del a tarja sanitària
En/na _______________________________amb DNI _________________________________autoritzo al meu fill/a a participar a les activitatsque organitzael Robin School Summer Camp dins i fora del centre.
Faciliteu-nos el vostre número de compte per tal de cobrar les mensualitats cada mes. Recordeu posar-hi el codi IBAN, si us plau. O marqueu transferencia. Núm. De Compte: _____________________________________________________ Transferència bancària: ______________ (cal enviar-nos el comprovant per email)